ul. Podcieniowa 7, Trutnowy, 83-020 Cedry Wielkie

Statut

STATUT STOWARZYSZENIA p.n.

STOWARZYSZENIE „ŻUŁAWY GDAŃSKIE”

Rozdział I

Postanowienia ogólne

Par. 1

Stowarzyszenie o nazwie Stowarzyszenie „Żuławy Gdańskie” zwane w treści statutu „Stowarzyszeniem” jest dobrowolnym, trwałym zrzeszeniem działającym na podstawie ustawy z 7 kwietnia 1989 r. Prawa o stowarzyszeniach (Dziennik Ustaw z 1989 r. nr 20 poz. 104 z późniejszymi zmianami), Ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o pożytku publicznym i wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873), ustawy z 22 stycznia 2010 o zmianie ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. nr 28 poz. 146), niniejszego statutu oraz regulaminów wydanych na jego podstawie, mające na celu ochronę dziedzictwa kulturowego Żuław Wiślanych oraz stworzenie systemu informacji i promocji tego regionu zwanego w treści statutu „Regionem” w kraju i za granicą.

Par. 2

Siedziba Stowarzyszenia znajduje się w Trutnowach.

Par. 3

Stowarzyszenie posiada osobowość prawną i wykonuje zadania publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność.

Par. 4

4.1. Terenem działania Stowarzyszenia jest teren Rzeczypospolitej Polskiej.

4.2. Dla właściwego realizowania swoich celów Stowarzyszenie będzie prowadzić także działalność poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.

Par. 5

Stowarzyszenie może być członkiem innych stowarzyszeń i organizacji krajowych i zagranicznych, zgodnie z obowiązującym porządkiem prawnym.

Par. 6

6.1. Stowarzyszenie może prowadzić własną działalność gospodarczą w zakresie   niezbędnym dla realizacji celów statutowych.

6.2. Przedmiotem działalności gospodarczej są:

 1. Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów (PKD 82.30. Z)
 2. Działalność pilotów wycieczek i przewodników turystycznych (79.90 A)
 3. Działalność organizatorów turystyki (79.12.Z)
 4. f) Pozostała działalność wydawnicza (58.19.Z)

 

6.2.1 Przedmiotem nieodopłatnej i odpłatnej działalności statutowej są:

 1. a) Działalność obiektów kulturalnych (90.04. Z)
 2. b) Działalność historycznych miejsc i budynków oraz podobnych atrakcji turystycznych (91.03. Z)
 1. c) Działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych (90.01.Z)
 2. d) Działalność wspomagająca edukację (85.60.Z)
 3. e) Wydawanie książek (58.11.Z)
 4. f) Działalność w zakresie informacji turystycznej ( 79.90.B)
 5. g) Działalność fotograficzna (74.20.Z)
 6. Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana (94.99.Z)
 7. Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (85.59.B)
 8. Działalność muzeów (91.02.Z)
 9. Pozostała sprzedaż detaliczna poza siecią sklepową, straganami i targowiskami (47.99.Z)
 10. Organizacja różnych form wypoczynku i turystyki (94.99.Z)
 11. Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych (47.11.Z)
 12. Produkcja sztucznej biżuterii i wyrobów podobnych (32.13.Z)
 13. Pozostała usługowa działalność gastronomiczna (56.29.Z)
 14. Działalność galerii i salonów wystawienniczych (90.40.Z)
 15. r) Działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych (90.02.Z)
 16. s) Działalność związana z projekcją filmów (59.14.Z)
 17. t) Działalność organizatorów turystyki (79.12.Z)
 18. u) Pozaszkolne formy edukacji artystycznej (85.52.Z)
 19. w) Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych

(56.21.Z)

6.2.2

 1. a) Ograniczanie zjawiska marginalizacji społecznej i przygotowanie osób narażonych na wykluczenie społeczne, do wejścia na rynek pracy, utrzymania zatrudnienia lub powrotu do czynnego życia zawodowego PKD 94.99 Z
 1. b) Rozwijanie i umacnianie postaw nastawionych na aktywne współdziałanie w rozwoju społeczeństwa obywatelskiego PKD 94.99 Z
 1. c) Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych PKD 94.99. Z
 2. d) Promocja i organizacja wolontariatu PKD 94.99 Z
 3. e) Animowanie środowiska lokalnego PKD 94.99. Z
 4. f) Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym PKD 94.99 Z
 5. g) Promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem PKD 99. Z
 1. h) Działania na rzecz osób niepełnosprawnych. 99.Z
 2. i) Ochrona i promocja zdrowia PKD 99.Z

 

 • Dochód z działalności gospodarczej Stowarzyszenia służy do realizacji celów statutowych.
 • 4. Stowarzyszenie ma prawo używania znaków, odznak, legitymacji, pieczęci zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 • Stowarzyszenie ma prawo do zatrudniania pracowników do prowadzenia swoich spraw.

6.6     Dla osiągnięcia swoich celów Stowarzyszenie może podejmować współpracę z organami administracji publicznej, w tym w szczególności poprzez tworzenie zespołów o charakterze doradczym i inicjatywnym, a także realizację zadań publicznych zleconych, konsultowanie projektów aktów normatywnych.

Par. 7

Stowarzyszenie powołuje się na czas nieograniczony.

Rozdział II

Cele i zadania Stowarzyszenia

Par. 8

Cele Stowarzyszenia:

 • Celem działania Stowarzyszenia jest działalność na rzecz rozwoju, promocji
  i ochrony dziedzictwa kulturowego Żuław
 • Działalność promocyjna walorów turystyczno – krajoznawczych Regionu oraz poszczególnych gmin żuławskich
 • Propagowanie działań proekologicznych i ochrona dziedzictwa przyrodniczego.
 • Zorganizowanie, utrzymanie i propagowanie skansenu miniatur „Żuławy w pigułce”
 • Działania wspierające rozwój agroturystyki
 • Inicjowanie, wspieranie i współudział w realizacji przedsięwzięć mających pobudzać aktywność obywatelską, a w szczególności:
 1. mających na celu rozwój partnerstwa publiczno – prywatnego,
 2. mających na celu rozwój demokracji lokalnej,
 3. mających na celu rozwój społeczeństwa informacyjnego, działania na rzecz swobodnego dostępu do informacji.

8.7 Propagowanie idei oraz działanie na rzecz integracji europejskiej.

8.8 Propagowanie ekologii oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego.

8.9 Organizacja warsztatów artystycznych, kulinarnych, rękodziełą artystycznego, teatralnych, tanecznych i innych.

 

Par. 9

Zadania Stowarzyszenia:

 

 • Konsultacja i doradztwo władzom w zakresie programowania rozwoju gospodarczego Żuław Gdańskich.
 • Inspirowanie i organizowanie badań rynku jako podstawowego czynnika rozwoju Żuław Gdańskich.
 • Działania na rzecz aktywizacji społeczności w zakresie przedsiębiorczości i inicjatyw lokalnych.
 • Reprezentowanie interesów lokalnych oraz współpraca z organami administracji rządowej i samorządowej, Polską Organizacją Turystyczną, Pomorską Regionalną Organizacją Turystyczną oraz innymi organizacjami, stowarzyszeniami, instytucjami dla realizacji celów statutowych.
 • Promowanie walorów turystyczno – krajoznawczych Żuław Gdańskich.
 • Współdziałanie w koordynowaniu rozwoju turystyki, ochrony środowiska przyrodniczego i dziedzictwa kulturowego Regionu.
 • Zabieganie o dodatkowe środki na rozwój Żuław Gdańskich.
 • Organizowanie i udział w targach, wystawach, konkursach, imprezach kulturalnych, turystycznych i rekreacyjnych propagujących Region.
 • Inicjowanie i propagowanie ochrony dziedzictwa kulturowego Żuław Wiślanych,
  a w szczególności Żuław Gdańskich.

9.9.1  Opisanie i oznakowanie własnym godłem istniejących obiektów  zabytkowych w uzgodnieniu z właściwymi instytucjami i  urzędami.

 • Inicjowanie, zorganizowanie i wytyczenie tras turystycznych, popularyzujących Żuławy i ich dziedzictwo kulturowe.

9.10      Działania w zakresie ochrony środowiska przyrodniczego Regionu.

9.11      Działalność szkoleniowa, wydawnicza i wystawiennicza.

9.12 Rozwijanie współpracy kulturowej, sportowej i turystycznej z zagranicą, a w szczególności w regionie Morza Bałtyckiego.

9.13    Prowadzenie innej działalności, sprzyjającej rozwojowi celów statutowych Stowarzyszenia.

9.14    Świadczenie usług doradczych i informacyjnych, tworzenie bazy danych.

9.15  Tworzenie i realizacja projektów, w tym dofinansowanych z funduszy  krajowych i zagranicznych oraz współpraca w tym zakresie z innymi   podmiotami.

9.16 Podnoszenie kwalifikacji i umiejętności członków Stowarzyszenia w zakresie tematyki będącej przedmiotem działalności Stowarzyszenia.

9.17  Organizacja różnych form wypoczynku i turystyki.

Rozdział III

Członkowie i ich prawa i obowiązki

Par. 10

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:

10.1 członków zwyczajnych

10.2 członków honorowych

10.3 członków wspierających

 

Par. 11

Członkiem zwyczajnym może zostać każdy obywatel Polski lub cudzoziemiec, mający zdolność do czynności prawnych, który złożył pisemną deklarację o przystąpieniu do Stowarzyszenia.

Par. 12

Członek zwyczajny ma prawo:

12.1 głosować we wszystkich sprawach na Walnym Zgromadzeniu  Stowarzyszenia,

12.2 wybierać i być wybieranym do władz Stowarzyszenia,

12.3 uczestniczyć we wszystkich pracach i imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie,

12.4 korzystać z porad i pomocy Stowarzyszenia,

12.5 korzystać z innych świadczeń i urządzeń Stowarzyszenia, na zasadach określonych przez władze Stowarzyszenia dla wszystkich członków,

12.6 zgłaszać postulaty i wnioski dotyczące działalności Stowarzyszenia.

Par. 13

Do obowiązków członka zwyczajnego należy:

13.1 Czynne uczestnictwo w realizacji celów Stowarzyszenia oraz  propagowanie jego programu,

13.2 Regularne opłacanie składek członkowskich i innych deklarowanych świadczeń,

13.3 Przestrzeganie postanowień statutu i uchwał władz Stowarzyszenia.

Par. 14

 

Członkiem wspierającym może zostać krajowa i zagraniczna osoba fizyczna lub prawna, a także inna jednostka organizacyjna, uznająca cele i zasady działania Stowarzyszenia, która zadeklaruje opłacanie składek oraz pomoc finansową, rzeczową lub organizacyjną w realizacji celów Stowarzyszenia.

Par. 15

15.1 Członek wspierający korzysta z praw członka zwyczajnego, z wyłączeniem czynnego i biernego prawa wyborczego oraz głosu stanowiącego na Walnym Zgromadzeniu.

15.2 Członek wspierający ma prawo uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu z głosem doradczym.

15.3 Członek wspierający ma obowiązek dbać o dobre imię Stowarzyszenia.

 

Par. 16

Członkiem honorowym może zostać osoba fizyczna, prawna szczególnie zasłużona dla Stowarzyszenia i rozwoju turystyki, ochrony dziedzictwa kulturowego i środowiska przyrodniczego  w regionie i w Polsce.

Par. 17

Członek honorowy korzysta ze szczególnego poważania w Stowarzyszeniu, a jeżeli nie jest członkiem zwyczajnym, posiada uprawnienia członka wspierającego i ma obowiązek dbać o dobre imię Stowarzyszenia.

 

Par. 18

Decyzję o przyjęciu członka zwyczajnego i wspierającego podejmuje Zarząd Stowarzyszenia, a uchwałę o nadaniu godności członka honorowego podejmuje Walne Zgromadzenie.

 

Par. 19

19.1 Utrata członkostwa następuje po skreśleniu lub wykluczeniu członka zwyczajnego.

19.2 Decyzję o skreśleniu z listy członków Stowarzyszenia podejmuje Zarząd  w przypadku:

 1. wystąpienia ze Stowarzyszenia, zgłoszonego na piśmie,
 2. zalegania z opłatą składek członkowskich lub innych świadczeń  przewidzianych statutem przez okres 1 roku,
 3. pozbawienia praw publicznych.

19.3 Wykluczenia członka zwyczajnego Stowarzyszenia dokonuje Zarząd  w następujących przypadkach:

 1. prowadzenie działalności rażąco sprzecznej z niniejszym Statutem,
 2. popełnienie czynu, który dyskwalifikuje daną osobę jako członka lub godzi w dobre imię Stowarzyszenia,
 3. braku aktywności w pracach Stowarzyszenia.

 

19.4 Członkostwo Stowarzyszenia ustaje z powodu:

 1. śmierci członka,
 2. likwidacji Stowarzyszenia.

Par. 20

20.1 W przypadku skreślenia z listy członków Stowarzyszenia zainteresowanemu przysługuje odwołanie do Walnego Zgromadzenia.

20.2 W przypadku wykluczenia z listy członków Stowarzyszenia zainteresowanemu przysługuje odwołanie do Walnego Zgromadzenia.

20.3 Odwołanie powinno zostać wniesione w terminie 14 dni od daty powiadomienia o skreśleniu lub wykluczeniu i zostać rozpatrzone  na najbliższym Walnym Zgromadzeniu, niezależnie od jego programu.

 

Rozdział IV

Struktura organizacyjna i władze Stowarzyszenia

Par.21

21.1 Władzami Stowarzyszenia są:

 1. Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia
 2. Zarząd
 3. Komisja Rewizyjna

21.2 Kadencja władz Stowarzyszenia trwa 3 lata

21.3 Wybór władz Stowarzyszenia dokonywany jest przez Walne Zgromadzenie zgodnie z uchwałą z paragrafu 25.

 

Par. 22

Uchwały władz zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania, chyba że przepis szczegółowy Statutu stanowi inaczej.

Walne Zgromadzenie

 

Par. 23

23.1 Walne Zgromadzenie członków stanowi najwyższą władzę Stowarzyszenia

23.2 Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd co najmniej raz w roku w terminie do 31 marca, powiadamiając członków o terminie, miejscu i porządku obrad najpóźniej na 14 dni przed rozpoczęciem zgromadzenia.

23.3 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd z zachowaniem trybu określonego w ust.2:

 1. z własnej inicjatywy
 2. na wniosek Komisji Rewizyjnej lub1/3 członków Stowarzyszenia w terminie 30 dni od daty wpłynięcia wniosku.

23.4 Ostatnie Walne Zgromadzenie przed upływem kadencji władz jest  zwoływane jako  zebranie wyborcze.

23.5 Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają zwykłą większością głosów przy obecności przynajmniej ½ członków Stowarzyszenia.

23.6 Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia jest ważne przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do glosowania w pierwszym terminie, a drugim terminie może ono skutecznie obradować bez względu na liczbę uczestników.

23.7 Każdemu członkowi zwyczajnemu Stowarzyszenia przysługuje jeden głos.

Par. 24

 

24.1 Walne Zgromadzenie:

 1. wybiera Zarząd i Komisję Rewizyjną
 2. rozpatruje i zatwierdza sprawozdanie Zarządu Stowarzyszenia i Komisji Rewizyjnej z działalności statutowej i finansowej
 3. udziela absolutorium Zarządowi
 4. uchwala program działalności Stowarzyszenia oraz zatwierdza jego plan finansowy
 5. ustala wysokość składek członkowskich
 6. nadaje godność członka honorowego Stowarzyszenia
 7. podejmuje uchwały w przedmiocie zmian w statucie i o rozwiązaniu Stowarzyszenia
 8. rozpatruje odwołania od decyzji Zarządu w sprawie skreślenia z listy członków Stowarzyszenia
 9. rozstrzyga spory pomiędzy członkami Stowarzyszenia a Zarządem
 10. rozpatruje sprawy nienależące do kompetencji innych władz Stowarzyszenia
 11. podejmuje uchwałę o odwołaniu członka Zarządu przed upływem kadencji i przeprowadzeniu wyborów uzupełniających.

 

Par. 25

Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają zwykłą większością głosów uprawnionych do głosowania z wyjątkiem postanowienia par. 41 ust.1 statutu przy obecności co najmniej połowy członków Stowarzyszenia.

 

Zarząd

Par. 26

26.1 Zarząd składa się z co najmniej 5 członków, w tym prezesa, dwóch wiceprezesów, skarbnika i sekretarza. Liczbę członków Zarządu na każdą kadencję ustala Walne  Zgromadzenie w formie uchwały zgodnie  par.25.

26.2 Ukonstytuowanie się Zarządu, w tym prezesa, wiceprezesów, skarbnika i sekretarza odbywa się w trakcie Walnego Zgromadzenia, które dokonało wyboru.

26.3 Jeżeli skład Zarządu zmniejszy się w toku kadencji, w stosunku do liczby ustalonej przez   Walne Zgromadzenie, Zarząd może dokooptować osoby, które w Walnym

Zgromadzeniu otrzymały wymaganą liczbę głosów.  Uchwała o kooptacji wymaga ponad połowy głosów pozostałych członków Zarządu.

26.4 Kadencja Zarządu trwa 3 lata.

26.5 Zarząd jest wybierany przez Walne Zgromadzenie zgodnie z uchwała z par. 25.

par. 27

Do kompetencji Zarządu należy:

27.1 Reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu

27.2 Wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenia

27.3 Przyjmowanie nowych członków

27.4 Opracowanie budżetu i sporządzanie bilansu.

27.5 Składanie sprawozdań ze swojej działalności Walnemu Zgromadzeniu

27.6 Zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia

27.7 Zwoływanie Walnego Zgromadzenia

27.8 Powoływanie stałych i doraźnych komisji oraz tworzenie w ramach majątku Stowarzyszenia funduszy dla określonych zadań

27.9 Organizowanie i prowadzenie działalności gospodarczej

27.10 Rozpatrywanie sporów miedzy członkami powstałych na tle działalności Stowarzyszenia

27.11 Uchwalanie regulaminów wewnętrznych, w tym regulaminu pracy  Zarządu.

 

Par. 28

28.1 Zarząd Stowarzyszenia odbywa posiedzenia nie rzadziej niż raz na kwartał.

28.2 Ustalenia z posiedzeń Zarządu zapisywane są w formie uchwał.

 

Par. 29

29.1 Komisje stałe i doraźne, o których mowa w par. 27 pkt.8, Zarząd powołuje w formie uchwały, określającej liczbę członków komisji, jej zadania i czas trwania.

29.2 Przewodniczący Komisji składa Zarządowi sprawozdanie z jej działalności.

29.3 Przewodniczący Komisji ma prawo uczestniczyć w posiedzeniach Zarządu z głosem  doradczym.

 

Par. 30

30.1 Fundusze na realizację określonych zadań, o których mowa w par. 27 pkt. 8, Zarząd tworzy poprzez uchwałę określającą zarazem „Regulamin Funduszu” ustalający zasady zarządzania Funduszem i sposób jego wykorzystania.

30.2 Zarząd ustala osobę odpowiedzialna za zarządzanie Funduszem.

30.3 Fundusze są tworzone z majątku Stowarzyszenia. Uchwała Zarządu może określić rodzaje wpływów Stowarzyszenia, które zasilają Fundusz.

 

Komisja Rewizyjna

 

Par. 31

Komisja Rewizyjna jest organem kontrolnym Stowarzyszenia, wybieranym na okres 3 lat przez Walne Zgromadzenie zgodnie z uchwałą z par.25

 

Par. 32

32.1 Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków i wybiera ze swojego grona przewodniczącego.

32.2 Jeżeli skład Komisji Rewizyjnej zmniejszy się w toku kadencji w stosunku do liczby ustalonej w Statucie, to na zwolnione miejsce Komisja Rewizyjna może dokooptować osoby, które na Walnym Zgromadzeniu otrzymały wymaganą liczbę głosów.

32.3 Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być członkami organu zarządzającego ani pozostawać w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podrzędności z tytułu zatrudnienia wobec członków Zarządu.

32.4 Członkami Komisji Rewizyjnej nie mogą być osoby skazane prawomocnym wyrokiem za    przestępstwo z winy umyślnej.

32.5    Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż określone w art. 8 pkt 8 ustawy z dnia 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi (Dz. U. Nr 26, poz. 306, z 2001 r. Nr 85, poz. 924 i Nr 154, poz. 1799, z 2002 r. Nr 113, poz. 984 oraz z 2003 r. Nr 45, poz. 391 i Nr 60, poz. 535);

 

Par. 33

Do zadań Komisji Rewizyjnej należy:

33.1 Kontrola całokształtu działalności Stowarzyszenia

33.2 Przedstawianie Zarządowi uwag i wniosków w sprawie działalności statutowej i finansowej Stowarzyszenia.

33.3 Składanie sprawozdań na Walnym Zgromadzeniu.

 

Par. 34

34.1 Komisja Rewizyjna działa na podstawie regulaminu opracowanego przez siebie, a zatwierdzonego przez Walne Zgromadzenie

34.2 W wykonywaniu swych zadań Komisja Rewizyjna ma prawo wglądu we wszystkie protokoły, księgi, dowody finansowe, biurowe i inne dokumenty Stowarzyszenia, także prawo żądania wyjaśnień od innych organów Stowarzyszenia i członków.

34.3 Komisja Rewizyjna ma prawo złożyć wniosek o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w przeciągu 30 dni.

34.4 Członkowie Komisji Rewizyjnej mają prawo brać udział w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym.

 

Par. 35

Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić innych funkcji we władzach Stowarzyszenia.

 

Rozdział V

Majątek i fundusze Stowarzyszenia

 

Par. 36

36.1 Majątek Stowarzyszenia obejmuje środki trwałe, w tym nieruchomości, środki obrotowe, udziały i akcje w obcych jednostkach oraz fundusze.

36.2 Majątek Stowarzyszenia powstaje z:

 1. składek członkowskich oraz świadczeń członków wspierających,
 2. wpływów z działalności statutowej,
 3. dochodów z majątku Stowarzyszenia,
 4. dochodów z działalności Stowarzyszenia,
 5. ofiarności publicznej,
 6. dotacji z instytucji państwowych, samorządowych, darowizn i zapisów, otrzymanych zgodnie z odrębnymi przepisami,
 7. pomocy zagranicznej.

36.3 Majątek Stowarzyszenia nie może być stosowany w celu:

 1. a) udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem organizacji w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”,
 2. b)    przekazywania ich majątku na rzecz ich członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
 3. c)    wykorzystywania majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Stowarzyszenia,
 4. d)    zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osoby bliskie.

 

Par. 37

37.1 Nabywanie, zbywanie i obciążanie majątku nieruchomego wymaga uzyskania zgody Walnego Zgromadzenia Stowarzyszenia.

37.2 Nabywanie, zbywanie i obciążanie pozostałego majątku dokonuje Zarząd samodzielnie.

 

Par. 38

Do zawierania umów, udzielania pełnomocnictw i składania oświadczeń woli we wszystkich sprawach majątkowych, wymagane jest współdziałanie i podpis dwóch członków Zarządu.

 

Rozdział VI

Zmiana Statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia

Par. 39

39.1 Zmiana Statutu wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia, podjętej większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy członków Stowarzyszenia uprawnionych do głosowania.

39.2 Rozwiązanie Stowarzyszenia może nastąpić na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia Członków podjętej większością 2/3 głosów przy obecności przynajmniej połowy członków Stowarzyszenia uprawnionych do głosowania.

39.3 Walne Zgromadzenie powołuje Komisję Likwidacyjną, która zgodnie z ustalonymi przez Zgromadzenie wytycznymi przeprowadzi likwidację.

39.4 Walne Zgromadzenie jednocześnie z uchwałami określonymi w ust. 1 i 2 podejmuje uchwalę o przeznaczeniu majątku likwidowanego Stowarzyszenia.

 

Par. 40

Statut niniejszy został uchwalony na zebraniu założycielskim 23 sierpnia 2002 r. Zmiany wprowadzono uchwałą Walnego Zgromadzenia Członków 21 marca 2010 r., 25 lipca 2010 r., 16 marca 2014 r. i 21 stycznia 2019 r.